علائم هشدار دهنده چرخه  درگیر شدن در عشق سمی

علائم هشدار دهنده چرخه  درگیر شدن در عشق سمی

روابط سالم در مقابل روابط ناسالم همه کسانی که عاشق شما بوده  اند و برای شما نامه‌ها و هدایای عاشقانه می‌فرستند، لزوما عاشق صادقی نیستند. . بمباران عشقی یا عشق