خود سرزنشگری ورابطه ما با خودمان و دیگران

قربانیان بمباران عشق

افتادن در چرخه معیوب خشونت پنهان توسط فرد خود شیفته در بسیاری از رابطه هایی که با شور و شوق وصف ناپذیری شروع می شوند، گاهی یک طرف مورد بمباران