آیا ازدواج مرگ عشق است؟!

marriage end of love Nastaran Adibrad Toronto Canada

آیا ازدواج مرگ عشق است؟!

شاید شما هم دیده اید که در محافل دوستانه وقتی صحبت از ازدواج می شود بسیاری از زوجهای حاضر با انتقاد از پدیده ازدواج آن را مرگ رابطه رمانتیک تلقی