تست های آنلاین

 چرا شناخت خود و دیگران مهم است؟

از دیر باز بشرعلاقمند بوده است که دلیل گرایشها، احساسات و رفتار خود و دیگران را دریابد. شناخت انواع شخصیت، ترسها، خواسته و نارضایتی هایی که در خود و دیگران می بینیم نحوه تعامل ما با خودمان و با مردم را بهبود می بخشد. برداشت نادرست از تعارضات درونی و اختلافات با دیگران اغلب باعث درگیری، نارضایتی و چالش های های غیر ضروری می شود.

شناخت خصوصیات شخصیتی ممکن است چالش برانگیز باشد اما به ما کمک می کند که درک روشنتری از خود و دنیای پیرامونمان داشته باشیم. با این اوصاف آیا نباید خودمان و دیگران را بهتر بشناسیم؟

عدم آگاهی از ویژگی های شخصیتی خود منجر به این می شود که از جنبه های مختلف خود نا آگاه بوده دست به انتخابهای نامناسبی بزنیم که منجر به نارضایتی و ناکامی ما می شود. عدم آگاهی نسبت به پتانسیل ها و توانایی های بالقوه خود، منجر به نادیده گرفتن آنها شده از رشد آنها غافل می شویم. با شناخت شخصیت خود فرصتی را فراهم می آوریم که میزان قابلیتهای مختلف خود را در زمینه های گوناگون، شناخته با انتخابهای صحیح و برنامه ریزی درست جنبه های مختلف شخصیت خود را پرورش دهیم و از تعارضات درونی نجات پیدا کنیم.

همچنین شناخت شخصیت دیگران برای ما مزایایی به همراه دارد از جمله این که کمک می کند که درک بهتری از آنها داشته و دلیل تفاوتها و حتی تعارضات با دیگران را بهتر درک کنیم. با دیدن یک فرد به صورت یک کل می توانیم همه ابعاد وجودی آنها را دیده و تفاوت ها را بهتر بپذیریم.

در این قسمت می توانید در تست های آنلاین طراحی شده توسط مدرسه آنلاین خانواده شرکت نمایید: