پانزده موضوعی که کاش قبل از ازدواج در مورد آن با همسرم گفتگو کرده بودم – بخش دوم

پانزده موضوعی که کاش قبل از ازدواج در مورد آن با همسرم گفتگو کرده بودم – بخش دوم

خیلی وقتها  گفتنی های زیادی هست که افراد داوطلب ازدواج هرگز در مورد آن گفتگو نمی کنند. روشن نبودن موضع افراد در مورد موضوعات اساسی زندگی باعث می شود که