آیا شما هم بی توجهی عاطفی را در دوران کودکی تجربه کرده اید؟

آیا شما هم بی توجهی عاطفی را در دوران کودکی تجربه کرده اید؟

بزرگ شدن در خانواده ای که به اندازه کافی شما را از لحاظ عاطفی حمایت نکرده است اثرش را در مراحل دیگر زندگی تان نشان خواهد داد. وقتی در زمان