عزت نفس

Current Status
Not Enrolled
Price
‎$۱۷۵٫۰۰
Get Started

مقدمه مهارتهای افزایش عزت نفس دربین روانشناسان سلامت در مورد اینکه عزت نفس محور اصلی سـلامت روانی و جسمانی مطلوب است، اتفاق نظر وجود دارد. در حالی که عزت نفس پایین می تواند عوارضی را به همراه آورد از جمله: افسردگی، اضطراب، بیماری های روان تنی، مانند سردردها، بـی خوابـی، خسـتگی، و نـاراحتی دسـتگاه گوارش، خصومت، خشم افراطی و عمیق، احساس بد و بی اعتمادی به دیگران، رقابت جویی، تعارضات زناشویی و بد رفتاری با فرزند، شیوه های ارتباطی ضعیف (برای مثال: بی جرأتی، پرخاشگری، شیوه های دفـاعی، انتقادی، یا کنایه آمیز) انواع اختلالات خوردن و انواع اعتیادها، مشکلات جنسی وابستگی ،حساسیت به انتقاد،خودشیفتگی، مهرطلبی، اضطراب اجتماعی، احساس تنهایی، عدم توفیق تحصیلی و شغلی، و نشخوار ذهنی. تعجبی ندارد که احساس بد به خود، نقطه ضعفی پـنهان تـلقی مـی شود. بـر عکس، عزت نفس بالا ارتباط زیادی با رضایت کلی از زندگی دارد. از دیگر سو افـراد دارای عزت نفس، بیشتر مستعد پرداختن به رفتارهای مناسب و طـبیعی هسـتند. افـراد دارای عزت نفس، گرایش به صـمیمیت دارند، تمایل دارنـد بـااحسـاس تر و فـعال تر بـاشند و اعتمادشان به خود و دیگران بـیشتر است و در اثـر مشکـلات درونـی و انـتقاد، کـمتر ناراحت می شوند . این برنامه آموزشی برنامه ای گام به گام بر اساس اصول معقول و درست برای کمک به شما در ایجاد و پرورش عزت نفس است. روشهای ارایه شده مسـتلزم بـه کـارگیری و تـمرین مـهارت هاست. بنابراین، ازصرف گوش دادن به تنهایی پرهیز کنید در عوض،تصمیم بگیرید که هر مهارت را اجرا کـرده ونسبت به آن تسلط پیدا کنید.

Related Courses