آرشیو دوره های آشنایی و ازدواج

$199

غلبه برشکست عشقی

شکست عشقی یک واقعه ناراحت کننده است که معمولاً زمانی اتفاق می افتد که یک رابطه عاطفی به پایان رسیده باشد و یا ادامه آن امکان پذیر نباشه.

مشاهده دوره

$190

محبوب شدن و محبوب ماندن

بیشترآدم ها یک '' دختر ســاده دل و دم دستی '' را دراطراف خود دیده اند. او همان  کسی اســت کـه خوبـی هـا را چنـد برابـر تلافــی مـی کند، برای حفظ مردی که تازه با او آشنا شده همه کاری می کند. بدون این که مرد زحمتی به خودش بدهد همه چیز این زن را به دست می آورد.

مشاهده دوره

$69

آگاهی های قبل از ازدواج، چه سوالاتی بپرسیم

اهمیت و ضرورت سوالات قبل از ازدواج انتخاب همسر مهمترین تصمیم یک انسان بالغ است و می تواند کل روند و روال زندگی یک فرد را تغییر دهد.

مشاهده دوره

$199

تیپ های چهار گانه شخصیتی و ازدواج

شخصیت های مختلف را بشناسید و شخصیت مناسب را انتخاب کنید.

مشاهده دوره