آرشیو دوره های رشد فردی

$229

ذهن آرام

در این دوره به تمرینهای کاربردی برای دستیابی به آرامش و رهایی از وسواس فکری می پردازیم.

مشاهده دوره

$199

از احساس شرم تا مدیریت خشم

در این دوره با مفهوم خشم و پرخاشگری آشنا می شوید، تاثیر خشم را در ابعاد زندگی خود بررسی می کنید و سپس مهارت هایی را می آموزید که به شما کمک می کند که خشم خود را مدیریت کنید.

مشاهده دوره

$99

غمگساری سفری به سوی بهبودی

در این دوره می آموزید چگونه با دوره غمگساری کنار آمده و به سلامت از آن عبور کنید.

مشاهده دوره

$199

مهارت های ابراز وجود

با استفاده از مطالب این دوره جرات مندی و هنر "نه" گفتن را بیاموزید.

مشاهده دوره