تمثیل شیشه شیرینی و رابطه زناشویی – چرخه معیوب رفتارهای اعتیاد آور

تمثیل شیشه شیرینی و رابطه زناشویی – چرخه معیوب رفتارهای اعتیاد آور

شیشه شیرینی ظرفی است که در آن مقداری شیرینی شکلات و هله هوله هست که بچه ها هنگامی که  احساس ناخوش آیندی دارند  با خوردن سریع آن خود را خوشحال