تمثیل: پیتزای خانواده – حفظ حریم و چارچوب های شخصی ضمن حفظ یکپارچگی خانواده

تمثیل: پیتزای خانواده – حفظ حریم و چارچوب های شخصی ضمن حفظ یکپارچگی خانواده

کلید اصلی خوشمزگی یک پیتزا این است که هر قسمت آن یعنی نان، سس ، پنیر و مواد  دیگر به طور منحصر به فرد، متمایز و  در عین حال در